لیست قیمت ویزیت فانتزی لمینت برجسته مخملی

# مشخصات نوع کار قیمت(تومان) تحویل عملیات
۱ ویزیت فانتزی لمینت برجسته مخملی ۹۰*۶۰ یک رو عادی ۱۰۰۰ عددی ۲۳۳,۰۰۰ ۱۵ روز کاری ثبت سفارش
۲ ویزیت فانتزی لمینت برجسته مخملی ۹۰*۶۰ دو رو عادی ۱۰۰۰ عددی ۲۳۳,۰۰۰ ۱۵ روز کاری ثبت سفارش

لیست قیمت ویزیت فانتزی لمینت برجسته مخملی مربع

# مشخصات نوع کار قیمت(تومان) تحویل عملیات
۱ ویزیت فانتزی لمینت برجسته مخملی مربع ۶۰*۶۰ یک رو عادی ۱۰۰۰ عددی ۱۷۵,۰۰۰ ۱۵ روز کاری ثبت سفارش
۲ ویزیت فانتزی لمینت برجسته مخملی مربع ۶۰*۶۰ دو رو عادی ۱۰۰۰ عددی ۱۷,۵۰۰ ۱۵ روز کاری ثبت سفارش

لیست قیمت ویزیت فانتزی سلفون مات مخملی موضعی

# مشخصات نوع کار قیمت(تومان) تحویل عملیات
۱ ویزیت فانتزی سلفون مات مخملی موضعی ۹۰*۶۰ یک رو عادی ۱۰۰۰ عددی ۱۸۹,۰۰۰ ۱۵ روز کاری ثبت سفارش
۲ ویزیت فانتزی سلفون مات مخملی موضعی ۹۰*۶۰ دو رو عادی ۱۰۰۰ عددی ۱۸۹,۰۰۰ ۱۵ روز کاری ثبت سفارش

لیست قیمت ویزیت فانتزی سلفون براق دورگرد

# مشخصات نوع کار قیمت(تومان) تحویل عملیات
۱ ویزیت فانتزی سلفون براق دورگرد ۹۰ در ۶۰ استاندارد یک رو عادی ۱۰۰۰ عددی ۷۹,۰۰۰ ۷ روز کاری ثبت سفارش
۲ ویزیت فانتزی سلفون براق دورگرد ۹۰ در ۶۰ استاندارد دو رو عادی ۱۰۰۰ عددی ۷۹,۰۰۰ ۷ روز کاری ثبت سفارش
۳ ویزیت فانتزی سلفون براق دورگرد ۹۰ در ۶۰ استاندارد یک رو فوری ۱۰۰۰ عددی ۸۷,۰۰۰ ۲ روز کاری ثبت سفارش
۴ ویزیت فانتزی سلفون براق دورگرد ۹۰ در ۶۰ استاندارد دو رو فوری ۱۰۰۰ عددی ۸۷,۰۰۰ ۲ روز کاری ثبت سفارش

لیست قیمت ویزیت فانتزی سلفون مات دور گرد

# مشخصات نوع کار قیمت(تومان) تحویل عملیات
۱ ویزیت فانتزی سلفون مات دور گرد ۹۰ در ۶۰ یک رو عادی ۱۰۰۰ عددی ۷۹,۰۰۰ ۷ روز کاری ثبت سفارش
۲ ویزیت فانتزی سلفون مات دور گرد ۹۰ در ۶۰ دو رو عادی ۱۰۰۰ عددی ۷۹,۰۰۰ ۷ روز کاری ثبت سفارش
۳ ویزیت فانتزی سلفون مات دور گرد ۹۰ در ۶۰ یک رو فوری ۱۰۰۰ عددی ۸۷,۰۰۰ ۳ روز کاری ثبت سفارش
۴ ویزیت فانتزی سلفون مات دور گرد ۹۰ در ۶۰ دو رو فوری ۱۰۰۰ عددی ۸۷,۰۰۰ ۳ روز کاری ثبت سفارش

لیست قیمت ویزیت فانتزی سلفون مات دورگرد برجسته

# مشخصات نوع کار قیمت(تومان) تحویل عملیات
۱ ویزیت فانتزی سلفون مات دورگرد برجسته ۹۰ در ۶۰ یک رو عادی ۱۰۰۰ عددی ۱۱۶,۰۰۰ ۱۲ روز کاری ثبت سفارش
۲ ویزیت فانتزی سلفون مات دورگرد برجسته ۹۰ در ۶۰ دو رو عادی ۱۰۰۰ عددی ۱۱۶,۰۰۰ ۱۲ روز کاری ثبت سفارش
۳ ویزیت فانتزی سلفون مات دورگرد برجسته ۹۰ در ۶۰ یک رو فوری ۱۰۰۰ عددی ۰ ۰ روز کاری ثبت سفارش
۴ ویزیت فانتزی سلفون مات دورگرد برجسته ۹۰ در ۶۰ دو رو فوری ۱۰۰۰ عددی ۰ ۰ روز کاری ثبت سفارش

لیست قیمت ویزیت فانتزی سلفون مات دروگرد طلاکوب

# مشخصات نوع کار قیمت(تومان) تحویل عملیات
۱ ویزیت فانتزی سلفون مات دروگرد طلاکوب ۹۰ در ۶۰ یک رو عادی ۱۰۰۰ عددی ۲۰۱,۰۰۰ ۱۵ روز کاری ثبت سفارش
۲ ویزیت فانتزی سلفون مات دروگرد طلاکوب ۹۰ در ۶۰ دو رو عادی ۱۰۰۰ عددی ۲۰۱,۰۰۰ ۱۵ روز کاری ثبت سفارش
۳ ویزیت فانتزی سلفون مات دروگرد طلاکوب ۹۰ در ۶۰ یک رو فوری ۱۰۰۰ عددی ۰ ۰ روز کاری ثبت سفارش
۴ ویزیت فانتزی سلفون مات دروگرد طلاکوب ۹۰ در ۶۰ دو رو فوری ۱۰۰۰ عددی ۰ ۰ روز کاری ثبت سفارش

لیست قیمت ویزیت فانتزی سلفون مات مخملی دور گرد

# مشخصات نوع کار قیمت(تومان) تحویل عملیات
۱ ویزیت فانتزی سلفون مات مخملی دور گرد ۹۰ در ۶۰ استاندارد یک رو عادی ۱۰۰۰ عددی ۱۶۴,۰۰۰ ۱۵ روز کاری ثبت سفارش
۲ ویزیت فانتزی سلفون مات مخملی دور گرد ۹۰ در ۶۰ استاندارد دو رو عادی ۱۰۰۰ عددی ۱۶۴,۰۰۰ ۱۵ روز کاری ثبت سفارش

لیست قیمت ویزیت فانتزی سلفون مات مخملی دورگرد طلاکوب

# مشخصات نوع کار قیمت(تومان) تحویل عملیات
۱ ویزیت فانتزی سلفون مات مخملی دورگرد طلاکوب ۹۰ در ۶۰ استاندارد یک رو عادی ۱۰۰۰ عددی ۲۷۴,۰۰۰ ۱۵ روز کاری ثبت سفارش
۲ ویزیت فانتزی سلفون مات مخملی دورگرد طلاکوب ۹۰ در ۶۰ استاندارد دو رو عادی ۱۰۰۰ عددی ۲۷۴,۰۰۰ ۱۵ روز کاری ثبت سفارش
۳ ویزیت فانتزی سلفون مات مخملی دورگرد طلاکوب ۹۰ در ۶۰ استاندارد یک رو فوری ۱۰۰۰ عددی ۰ ۰ روز کاری ثبت سفارش
۴ ویزیت فانتزی سلفون مات مخملی دورگرد طلاکوب ۹۰ در ۶۰ استاندارد دو رو فوری ۱۰۰۰ عددی ۰ ۰ روز کاری ثبت سفارش

لیست قیمت ویزیت فانتزی لمینت برجسته بزرگ

# مشخصات نوع کار قیمت(تومان) تحویل عملیات
۱ ویزیت فانتزی لمینت برجسته بزرگ ۹۰ در ۶۰ یک رو عادی ۱۰۰۰ عددی ۱۵۹,۰۰۰ ۷ روز کاری ثبت سفارش
۲ ویزیت فانتزی لمینت برجسته بزرگ ۹۰ در ۶۰ دو رو عادی ۱۰۰۰ عددی ۱۵۹,۰۰۰ ۷ روز کاری ثبت سفارش
۳ ویزیت فانتزی لمینت برجسته بزرگ ۹۰ در ۶۰ یک رو فوری ۱۰۰۰ عددی ۱۶۹,۰۰۰ ۳ روز کاری ثبت سفارش
۴ ویزیت فانتزی لمینت برجسته بزرگ ۹۰ در ۶۰ دو رو فوری ۱۰۰۰ عددی ۱۶۹,۰۰۰ ۳ روز کاری ثبت سفارش

لیست قیمت ویزیت فانتزی لمینت برجسته ویزیتی

# مشخصات نوع کار قیمت(تومان) تحویل عملیات
۱ ویزیت فانتزی لمینت برجسته ویزیتی ۸۵ در ۴۸ یک رو عادی ۱۰۰۰ عددی ۱۲۷,۰۰۰ ۱۲ روز کاری ثبت سفارش
۲ ویزیت فانتزی لمینت برجسته ویزیتی ۸۵ در ۴۸ دو رو عادی ۱۰۰۰ عددی ۱۲۷,۰۰۰ ۱۲ روز کاری ثبت سفارش
۳ ویزیت فانتزی لمینت برجسته ویزیتی ۸۵ در ۴۸ یک رو فوری ۱۰۰۰ عددی ۰ ۰ روز کاری ثبت سفارش
۴ ویزیت فانتزی لمینت برجسته ویزیتی ۸۵ در ۴۸ دو رو فوری ۱۰۰۰ عددی ۰ ۰ روز کاری ثبت سفارش

لیست قیمت ویزیت فانتزی لمینت برجسته مربع

# مشخصات نوع کار قیمت(تومان) تحویل عملیات
۱ ویزیت فانتزی لمینت برجسته مربع ۶۰ در ۶۰ یک رو عادی ۱۰۰۰ عددی ۱۱۹,۰۰۰ ۸ روز کاری ثبت سفارش
۲ ویزیت فانتزی لمینت برجسته مربع ۶۰ در ۶۰ دو رو عادی ۱۰۰۰ عددی ۱۱۹,۰۰۰ ۸ روز کاری ثبت سفارش
۳ ویزیت فانتزی لمینت برجسته مربع ۶۰ در ۶۰ یک رو فوری ۱۰۰۰ عددی ۱۲۵,۰۰۰ ۳ روز کاری ثبت سفارش
۴ ویزیت فانتزی لمینت برجسته مربع ۶۰ در ۶۰ دو رو فوری ۱۰۰۰ عددی ۱۲۵,۰۰۰ ۳ روز کاری ثبت سفارش

لیست قیمت ویزیت فانتزی لمینت برجسته دورگرد طلاکوب

# مشخصات نوع کار قیمت(تومان) تحویل عملیات
۱ ویزیت فانتزی لمینت برجسته دورگرد طلاکوب ۹۰ در ۶۰ یک رو عادی ۱۰۰۰ عددی ۲۵۹,۰۰۰ ۱۲ روز کاری ثبت سفارش
۲ ویزیت فانتزی لمینت برجسته دورگرد طلاکوب ۹۰ در ۶۰ دو رو عادی ۱۰۰۰ عددی ۲۵۹,۰۰۰ ۱۲ روز کاری ثبت سفارش
۳ ویزیت فانتزی لمینت برجسته دورگرد طلاکوب ۹۰ در ۶۰ یک رو فوری ۱۰۰۰ عددی ۰ ۰ روز کاری ثبت سفارش
۴ ویزیت فانتزی لمینت برجسته دورگرد طلاکوب ۹۰ در ۶۰ دو رو فوری ۱۰۰۰ عددی ۰ ۰ روز کاری ثبت سفارش

لیست قیمت ویزیت فانتزی لمینت براق

# مشخصات نوع کار قیمت(تومان) تحویل عملیات
۱ ویزیت فانتزی لمینت براق ۹۰ در ۶۰ یک رو عادی ۱۰۰۰ عددی ۱۴۲,۰۰۰ ۷ روز کاری ثبت سفارش
۲ ویزیت فانتزی لمینت براق ۹۰ در ۶۰ دو رو عادی ۱۰۰۰ عددی ۱۴۲,۰۰۰ ۷ روز کاری ثبت سفارش
۳ ویزیت فانتزی لمینت براق ۹۰ در ۶۰ یک رو فوری ۱۰۰۰ عددی ۱۵۰,۰۰۰ ۲ روز کاری ثبت سفارش
۴ ویزیت فانتزی لمینت براق ۹۰ در ۶۰ دو رو فوری ۱۰۰۰ عددی ۱۵۰,۰۰۰ ۲ روز کاری ثبت سفارش

لیست قیمت ویزیت فانتزی براق طرح موج

# مشخصات نوع کار قیمت(تومان) تحویل عملیات
۱ ویزیت فانتزی براق طرح موج ۹۰ در ۶۰ یک رو عادی ۱۰۰۰ عددی ۱۴۲,۰۰۰ ۷ روز کاری ثبت سفارش
۲ ویزیت فانتزی براق طرح موج ۹۰ در ۶۰ دو رو عادی ۱۰۰۰ عددی ۱۴۲,۰۰۰ ۷ روز کاری ثبت سفارش

لیست قیمت ویزیت فانتزی لمینت براق مربع

# مشخصات نوع کار قیمت(تومان) تحویل عملیات
۱ ویزیت فانتزی لمینت براق مربع ۶۰ در ۶۰ دو رو عادی ۱۰۰۰ عددی ۹۲,۰۰۰ ۱۰ روز کاری ثبت سفارش

لیست قیمت ویزیت فانتزی لمینت براق ویزیتی

# مشخصات نوع کار قیمت(تومان) تحویل عملیات
۱ ویزیت فانتزی لمینت براق ویزیتی ۸۵ در ۴۸ یک رو عادی ۱۰۰۰ عددی ۰ ۱۱ روز کاری ثبت سفارش
۲ ویزیت فانتزی لمینت براق ویزیتی ۸۵ در ۴۸ دو رو عادی ۱۰۰۰ عددی ۱۱۴,۰۰۰ ۱۱ روز کاری ثبت سفارش
۳ ویزیت فانتزی لمینت براق ویزیتی ۸۵ در ۴۸ یک رو فوری ۱۰۰۰ عددی ۰ ۰ روز کاری ثبت سفارش
۴ ویزیت فانتزی لمینت براق ویزیتی ۸۵ در ۴۸ دو رو فوری ۱۰۰۰ عددی ۰ ۰ روز کاری ثبت سفارش

لیست قیمت ویزیت فانتزی لمینت براق دایره

# مشخصات نوع کار قیمت(تومان) تحویل عملیات
۱ ویزیت فانتزی لمینت براق دایره ۶۰ در ۶۰ یک رو عادی ۱۰۰۰ عددی ۱۱۹,۰۰۰ ۱۲ روز کاری ثبت سفارش
۲ ویزیت فانتزی لمینت براق دایره ۶۰ در ۶۰ دو رو عادی ۱۰۰۰ عددی ۱۱۹,۰۰۰ ۱۲ روز کاری ثبت سفارش
۳ ویزیت فانتزی لمینت براق دایره ۶۰ در ۶۰ یک رو فوری ۱۰۰۰ عددی ۰ ۰ روز کاری ثبت سفارش
۴ ویزیت فانتزی لمینت براق دایره ۶۰ در ۶۰ دو رو فوری ۱۰۰۰ عددی ۰ ۰ روز کاری ثبت سفارش

لیست قیمت ویزیت فانتزی لمینت براق مثلث

# مشخصات نوع کار قیمت(تومان) تحویل عملیات
۱ ویزیت فانتزی لمینت براق مثلث ۶۷ در۴۸ یک رو عادی ۱۰۰۰ عددی ۰ ۱۲ روز کاری ثبت سفارش
۲ ویزیت فانتزی لمینت براق مثلث ۶۷ در۴۸ دو رو عادی ۱۰۰۰ عددی ۰ ۱۲ روز کاری ثبت سفارش
۳ ویزیت فانتزی لمینت براق مثلث ۶۷ در۴۸ یک رو فوری ۱۰۰۰ عددی ۰ ۰ روز کاری ثبت سفارش
۴ ویزیت فانتزی لمینت براق مثلث ۶۷ در۴۸ دو رو فوری ۱۰۰۰ عددی ۰ ۰ روز کاری ثبت سفارش

لیست قیمت ویزیت فانتزی طلاکارت لمینت براق

# مشخصات نوع کار قیمت(تومان) تحویل عملیات
۱ ویزیت فانتزی طلاکارت لمینت براق ۹۰ در ۶۰ یک رو عادی ۱۰۰۰ عددی ۲۳۸,۰۰۰ ۱۵ روز کاری ثبت سفارش
۲ ویزیت فانتزی طلاکارت لمینت براق ۹۰ در ۶۰ دو رو عادی ۱۰۰۰ عددی ۲۳۸,۰۰۰ ۱۵ روز کاری ثبت سفارش
۳ ویزیت فانتزی طلاکارت لمینت براق ۹۰ در ۶۰ یک رو فوری ۱۰۰۰ عددی ۰ ۰ روز کاری ثبت سفارش
۴ ویزیت فانتزی طلاکارت لمینت براق ۹۰ در ۶۰ دو رو فوری ۱۰۰۰ عددی ۰ ۰ روز کاری ثبت سفارش

لیست قیمت ویزیت فانتزی لمینت براق قالب خاص

# مشخصات نوع کار قیمت(تومان) تحویل عملیات
۱ ویزیت فانتزی لمینت براق قالب خاص قالب اختصاصی ( قالب دلخواه ۹۰ در ۷۰ ) یک رو عادی ۱۰۰۰ عددی ۰ ۱۵ روز کاری ثبت سفارش
۲ ویزیت فانتزی لمینت براق قالب خاص قالب اختصاصی ( قالب دلخواه ۹۰ در ۷۰ ) دو رو عادی ۱۰۰۰ عددی ۳۳۵,۰۰۰ ۱۵ روز کاری ثبت سفارش
۳ ویزیت فانتزی لمینت براق قالب خاص قالب اختصاصی ( قالب دلخواه ۹۰ در ۷۰ ) یک رو فوری ۱۰۰۰ عددی ۰ ۰ روز کاری ثبت سفارش
۴ ویزیت فانتزی لمینت براق قالب خاص قالب اختصاصی ( قالب دلخواه ۹۰ در ۷۰ ) دو رو فوری ۱۰۰۰ عددی ۰ ۰ روز کاری ثبت سفارش

لیست قیمت ویزیت فانتزی لمینت مات

# مشخصات نوع کار قیمت(تومان) تحویل عملیات
۱ ویزیت فانتزی لمینت مات ۹۰ در ۶۰ یک رو عادی ۱۰۰۰ عددی ۲۴۲,۰۰۰ ۷ روز کاری ثبت سفارش
۲ ویزیت فانتزی لمینت مات ۹۰ در ۶۰ دو رو عادی ۱۰۰۰ عددی ۲۴۲,۰۰۰ ۷ روز کاری ثبت سفارش
۳ ویزیت فانتزی لمینت مات ۹۰ در ۶۰ یک رو فوری ۱۰۰۰ عددی ۲۵۰,۰۰۰ ۳ روز کاری ثبت سفارش
۴ ویزیت فانتزی لمینت مات ۹۰ در ۶۰ دو رو فوری ۱۰۰۰ عددی ۲۵۰,۰۰۰ ۳ روز کاری ثبت سفارش

لیست قیمت ویزیت فانتزی مات طرح موج

# مشخصات نوع کار قیمت(تومان) تحویل عملیات
۱ ویزیت فانتزی مات طرح موج ۹۰ در ۶۰ یک رو عادی ۱۰۰۰ عددی ۲۴۲,۰۰۰ ۷ روز کاری ثبت سفارش
۲ ویزیت فانتزی مات طرح موج ۹۰ در ۶۰ دو رو عادی ۱۰۰۰ عددی ۲۴۲,۰۰۰ ۷ روز کاری ثبت سفارش

لیست قیمت ویزیت فانتزی لمینت مات مربع

# مشخصات نوع کار قیمت(تومان) تحویل عملیات
۱ ویزیت فانتزی لمینت مات مربع ۶۰ در ۶۰ دو رو عادی ۱۰۰۰ عددی ۱۵۸,۰۰۰ ۱۰ روز کاری ثبت سفارش

لیست قیمت ویزیت فانتزی لمینت مات ویزیتی

# مشخصات نوع کار قیمت(تومان) تحویل عملیات
۱ ویزیت فانتزی لمینت مات ویزیتی ۸۵ در ۴۸ یک رو عادی ۱۰۰۰ عددی ۰ ۱۱ روز کاری ثبت سفارش
۲ ویزیت فانتزی لمینت مات ویزیتی ۸۵ در ۴۸ دو رو عادی ۱۰۰۰ عددی ۱۹۴,۰۰۰ ۱۱ روز کاری ثبت سفارش
۳ ویزیت فانتزی لمینت مات ویزیتی ۸۵ در ۴۸ یک رو فوری ۱۰۰۰ عددی ۰ ۰ روز کاری ثبت سفارش
۴ ویزیت فانتزی لمینت مات ویزیتی ۸۵ در ۴۸ دو رو فوری ۱۰۰۰ عددی ۰ ۰ روز کاری ثبت سفارش

لیست قیمت ویزیت فانتزی لمینت مات دایره

# مشخصات نوع کار قیمت(تومان) تحویل عملیات
۱ ویزیت فانتزی لمینت مات دایره ۶۰ در ۶۰ یک رو عادی ۱۰۰۰ عددی ۱۶۰,۰۰۰ ۱۲ روز کاری ثبت سفارش
۲ ویزیت فانتزی لمینت مات دایره ۶۰ در ۶۰ دو رو عادی ۱۰۰۰ عددی ۰ ۱۲ روز کاری ثبت سفارش
۳ ویزیت فانتزی لمینت مات دایره ۶۰ در ۶۰ یک رو فوری ۱۰۰۰ عددی ۰ ۰ روز کاری ثبت سفارش
۴ ویزیت فانتزی لمینت مات دایره ۶۰ در ۶۰ دو رو فوری ۱۰۰۰ عددی ۰ ۰ روز کاری ثبت سفارش

لیست قیمت ویزیت فانتزی طلاکارت لمینت مات

# مشخصات نوع کار قیمت(تومان) تحویل عملیات
۱ ویزیت فانتزی طلاکارت لمینت مات ۹۰ در ۶۰ یک رو عادی ۱۰۰۰ عددی ۳۴۹,۰۰۰ ۱۵ روز کاری ثبت سفارش
۲ ویزیت فانتزی طلاکارت لمینت مات ۹۰ در ۶۰ دو رو عادی ۱۰۰۰ عددی ۰ ۱۵ روز کاری ثبت سفارش
۳ ویزیت فانتزی طلاکارت لمینت مات ۹۰ در ۶۰ یک رو فوری ۱۰۰۰ عددی ۰ ۰ روز کاری ثبت سفارش
۴ ویزیت فانتزی طلاکارت لمینت مات ۹۰ در ۶۰ دو رو فوری ۱۰۰۰ عددی ۰ ۰ روز کاری ثبت سفارش

لیست قیمت ویزیت فانتزی کتان دوروگرد

# مشخصات نوع کار قیمت(تومان) تحویل عملیات
۱ ویزیت فانتزی کتان دوروگرد ۹*۶ یک رو عادی ۱۰۰۰ عددی ۱۰۵,۰۰۰ ۱۰ روز کاری ثبت سفارش
۲ ویزیت فانتزی کتان دوروگرد ۹*۶ دو رو عادی ۱۰۰۰ عددی ۱۰۵,۰۰۰ ۱۰ روز کاری ثبت سفارش
۳ ویزیت فانتزی کتان دوروگرد ۹*۶ یک رو فوری ۱۰۰۰ عددی ۰ ۰ روز کاری ثبت سفارش
۴ ویزیت فانتزی کتان دوروگرد ۹*۶ دو رو فوری ۱۰۰۰ عددی ۰ ۰ روز کاری ثبت سفارش

لیست قیمت ویزیت فانتزی لمینت کتان دورتیز

# مشخصات نوع کار قیمت(تومان) تحویل عملیات
۱ ویزیت فانتزی لمینت کتان دورتیز ۹۰ در ۶۰ یک رو عادی ۱۰۰۰ عددی ۰ ۱۱ روز کاری ثبت سفارش
۲ ویزیت فانتزی لمینت کتان دورتیز ۹۰ در ۶۰ دو رو عادی ۱۰۰۰ عددی ۱۵۵,۰۰۰ ۱۱ روز کاری ثبت سفارش
۳ ویزیت فانتزی لمینت کتان دورتیز ۹۰ در ۶۰ یک رو فوری ۱۰۰۰ عددی ۰ ۰ روز کاری ثبت سفارش
۴ ویزیت فانتزی لمینت کتان دورتیز ۹۰ در ۶۰ دو رو فوری ۱۰۰۰ عددی ۰ ۰ روز کاری ثبت سفارش

لیست قیمت ویزیت فانتزی لمینت کتان دور گرد

# مشخصات نوع کار قیمت(تومان) تحویل عملیات
۱ ویزیت فانتزی لمینت کتان دور گرد ۹۰ در ۶۰ یک رو عادی ۱۰۰۰ عددی ۰ ۱۱ روز کاری ثبت سفارش
۲ ویزیت فانتزی لمینت کتان دور گرد ۹۰ در ۶۰ دو رو عادی ۱۰۰۰ عددی ۱۵۵,۰۰۰ ۱۱ روز کاری ثبت سفارش
۳ ویزیت فانتزی لمینت کتان دور گرد ۹۰ در ۶۰ یک رو فوری ۱۰۰۰ عددی ۰ ۰ روز کاری ثبت سفارش
۴ ویزیت فانتزی لمینت کتان دور گرد ۹۰ در ۶۰ دو رو فوری ۱۰۰۰ عددی ۰ ۰ روز کاری ثبت سفارش

لیست قیمت ویزیت فانتزی لمینت کتان دورگرد طلاکوب

# مشخصات نوع کار قیمت(تومان) تحویل عملیات
۱ ویزیت فانتزی لمینت کتان دورگرد طلاکوب ۹۰ در ۶۰ یک رو عادی ۱۰۰۰ عددی ۰ ۱۳ روز کاری ثبت سفارش
۲ ویزیت فانتزی لمینت کتان دورگرد طلاکوب ۹۰ در ۶۰ دو رو عادی ۱۰۰۰ عددی ۰ ۱۳ روز کاری ثبت سفارش
۳ ویزیت فانتزی لمینت کتان دورگرد طلاکوب ۹۰ در ۶۰ یک رو فوری ۱۰۰۰ عددی ۰ ۰ روز کاری ثبت سفارش
۴ ویزیت فانتزی لمینت کتان دورگرد طلاکوب ۹۰ در ۶۰ دو رو فوری ۱۰۰۰ عددی ۰ ۰ روز کاری ثبت سفارش

لیست قیمت ویزیت فانتزی لمینت کتان دور تیز طلاکوب

# مشخصات نوع کار قیمت(تومان) تحویل عملیات
۱ ویزیت فانتزی لمینت کتان دور تیز طلاکوب ۹۰ در ۶۰ یک رو عادی ۱۰۰۰ عددی ۲۵۰,۰۰۰ ۱۲ روز کاری ثبت سفارش
۲ ویزیت فانتزی لمینت کتان دور تیز طلاکوب ۹۰ در ۶۰ دو رو عادی ۱۰۰۰ عددی ۲۵۰,۰۰۰ ۱۲ روز کاری ثبت سفارش
۳ ویزیت فانتزی لمینت کتان دور تیز طلاکوب ۹۰ در ۶۰ یک رو فوری ۱۰۰۰ عددی ۰ ۰ روز کاری ثبت سفارش
۴ ویزیت فانتزی لمینت کتان دور تیز طلاکوب ۹۰ در ۶۰ دو رو فوری ۱۰۰۰ عددی ۰ ۰ روز کاری ثبت سفارش

لیست قیمت ویزیت فانتزی آهنربایی

# مشخصات نوع کار قیمت(تومان) تحویل عملیات
۱ ویزیت فانتزی آهنربایی ۹۰ در ۶۰ یک رو عادی ۱۰۰۰ عددی ۶۶۰,۰۰۰ ۱۶ روز کاری ثبت سفارش
۲ ویزیت فانتزی آهنربایی ۹۰ در ۶۰ یک رو فوری ۱۰۰۰ عددی ۶۹۰,۰۰۰ ۷ روز کاری ثبت سفارش
۳ ویزیت فانتزی آهنربایی تک لت ( ۸۵ در ۴۸ ) یک رو عادی ۱۰۰۰ عددی ۴۸۰,۰۰۰ ۱۵ روز کاری ثبت سفارش
۴ ویزیت فانتزی آهنربایی تک لت ( ۸۵ در ۴۸ ) یک رو فوری ۱۰۰۰ عددی ۵۰۰,۰۰۰ ۷ روز کاری ثبت سفارش

لیست قیمت ویزیت فانتزی کرافت متالایز سایز بزرگ

# مشخصات نوع کار قیمت(تومان) تحویل عملیات
۱ ویزیت فانتزی کرافت متالایز سایز بزرگ ۹۰ در ۶۰ یک رو عادی ۱۰۰۰ عددی ۱۹۰,۰۰۰ ۱۲ روز کاری ثبت سفارش
۲ ویزیت فانتزی کرافت متالایز سایز بزرگ ۹۰ در ۶۰ دو رو عادی ۱۰۰۰ عددی ۱۹۰,۰۰۰ ۱۲ روز کاری ثبت سفارش
۳ ویزیت فانتزی کرافت متالایز سایز بزرگ ۹۰ در ۶۰ یک رو فوری ۱۰۰۰ عددی ۰ ۰ روز کاری ثبت سفارش
۴ ویزیت فانتزی کرافت متالایز سایز بزرگ ۹۰ در ۶۰ دو رو فوری ۱۰۰۰ عددی ۰ ۰ روز کاری ثبت سفارش

لیست قیمت ویزیت فانتزی کرافت متالایز مربع

# مشخصات نوع کار قیمت(تومان) تحویل عملیات
۱ ویزیت فانتزی کرافت متالایز مربع ۶۰ در ۶۰ یک رو عادی ۱۰۰۰ عددی ۱۴۵,۰۰۰ ۱۲ روز کاری ثبت سفارش
۲ ویزیت فانتزی کرافت متالایز مربع ۶۰ در ۶۰ دو رو عادی ۱۰۰۰ عددی ۱۴۵,۰۰۰ ۱۲ روز کاری ثبت سفارش
۳ ویزیت فانتزی کرافت متالایز مربع ۶۰ در ۶۰ یک رو فوری ۱۰۰۰ عددی ۰ ۰ روز کاری ثبت سفارش
۴ ویزیت فانتزی کرافت متالایز مربع ۶۰ در ۶۰ دو رو فوری ۱۰۰۰ عددی ۰ ۰ روز کاری ثبت سفارش