لیست قیمت پوستر گلاسه ۱۳۵ گرمی ۱۰۰۰عددی

# مشخصات نوع کار قیمت(تومان) تحویل عملیات
۱ پوستر گلاسه ۱۳۵ گرمی ۱۰۰۰عددی ۶۰ در ۴۵ یک رو عادی ۱۰۰۰ عددی ۱,۲۰۶,۰۰۰ ۵ روز کاری ثبت سفارش
۲ پوستر گلاسه ۱۳۵ گرمی ۱۰۰۰عددی ۶۰ در ۴۵ یک رو فوری ۱۰۰۰ عددی ۱,۲۵۵,۰۰۰ ۳ روز کاری ثبت سفارش
۳ پوستر گلاسه ۱۳۵ گرمی ۱۰۰۰عددی ۵۰ در ۷۰ یک رو عادی ۱۰۰۰ عددی ۱,۴۱۴,۰۰۰ ۵ روز کاری ثبت سفارش
۴ پوستر گلاسه ۱۳۵ گرمی ۱۰۰۰عددی ۵۰ در ۷۰ یک رو فوری ۱۰۰۰ عددی ۱,۴۵۰,۰۰۰ ۳ روز کاری ثبت سفارش
۵ پوستر گلاسه ۱۳۵ گرمی ۱۰۰۰عددی A۳ یک رو عادی ۱۰۰۰ عددی ۶۰۳,۰۰۰ ۴ روز کاری ثبت سفارش
۶ پوستر گلاسه ۱۳۵ گرمی ۱۰۰۰عددی A۳ دو رو عادی ۱۰۰۰ عددی ۸۵۵,۰۰۰ ۴ روز کاری ثبت سفارش
۷ پوستر گلاسه ۱۳۵ گرمی ۱۰۰۰عددی A۳ یک رو فوری ۱۰۰۰ عددی ۶۴۰,۰۰۰ ۷ روز کاری ثبت سفارش
۸ پوستر گلاسه ۱۳۵ گرمی ۱۰۰۰عددی A۳ دو رو فوری ۱۰۰۰ عددی ۸۶۵,۰۰۰ ۷ روز کاری ثبت سفارش

لیست قیمت پوستر گلاسه ۱۳۵ گرمی ۲۰۰۰عددی

# مشخصات نوع کار قیمت(تومان) تحویل عملیات
۱ پوستر گلاسه ۱۳۵ گرمی ۲۰۰۰عددی ۶۰ در ۴۵ یک رو عادی ۲۰۰۰ عددی ۱,۹۶۴,۰۰۰ ۵ روز کاری ثبت سفارش
۲ پوستر گلاسه ۱۳۵ گرمی ۲۰۰۰عددی ۶۰ در ۴۵ یک رو فوری ۲۰۰۰ عددی ۱,۹۹۰,۰۰۰ ۳ روز کاری ثبت سفارش
۳ پوستر گلاسه ۱۳۵ گرمی ۲۰۰۰عددی ۵۰ در ۷۰ یک رو عادی ۲۰۰۰ عددی ۲,۳۸۰,۰۰۰ ۵ روز کاری ثبت سفارش
۴ پوستر گلاسه ۱۳۵ گرمی ۲۰۰۰عددی ۵۰ در ۷۰ یک رو فوری ۲۰۰۰ عددی ۲,۴۰۰,۰۰۰ ۳ روز کاری ثبت سفارش
۵ پوستر گلاسه ۱۳۵ گرمی ۲۰۰۰عددی A۳ یک رو عادی ۲۰۰۰ عددی ۹۷۱,۰۰۰ ۷ روز کاری ثبت سفارش
۶ پوستر گلاسه ۱۳۵ گرمی ۲۰۰۰عددی A۳ دو رو عادی ۲۰۰۰ عددی ۱,۲۴۰,۰۰۰ ۷ روز کاری ثبت سفارش
۷ پوستر گلاسه ۱۳۵ گرمی ۲۰۰۰عددی A۳ یک رو فوری ۲۰۰۰ عددی ۹۷۸,۰۰۰ ۳ روز کاری ثبت سفارش
۸ پوستر گلاسه ۱۳۵ گرمی ۲۰۰۰عددی A۳ دو رو فوری ۲۰۰۰ عددی ۱,۲۸۰,۰۰۰ ۳ روز کاری ثبت سفارش

لیست قیمت پوستر تحریر ۸۰ گرمی ۱۰۰۰ عددی

# مشخصات نوع کار قیمت(تومان) تحویل عملیات
۱ پوستر تحریر ۸۰ گرمی ۱۰۰۰ عددی ۶۰ در ۴۵ یک رو عادی ۱۰۰۰ عددی ۱,۰۷۵,۰۰۰ ۵ روز کاری ثبت سفارش
۲ پوستر تحریر ۸۰ گرمی ۱۰۰۰ عددی ۶۰ در ۴۵ یک رو فوری ۱۰۰۰ عددی ۱,۰۷۸,۰۰۰ ۳ روز کاری ثبت سفارش
۳ پوستر تحریر ۸۰ گرمی ۱۰۰۰ عددی ۵۰ در ۷۰ یک رو عادی ۱۰۰۰ عددی ۱,۱۸۴,۰۰۰ ۵ روز کاری ثبت سفارش
۴ پوستر تحریر ۸۰ گرمی ۱۰۰۰ عددی ۵۰ در ۷۰ یک رو فوری ۱۰۰۰ عددی ۱,۱۹۰,۰۰۰ ۳ روز کاری ثبت سفارش
۵ پوستر تحریر ۸۰ گرمی ۱۰۰۰ عددی A۳ یک رو عادی ۱۰۰۰ عددی ۵۳۸,۰۰۰ ۷ روز کاری ثبت سفارش
۶ پوستر تحریر ۸۰ گرمی ۱۰۰۰ عددی A۳ دو رو عادی ۱۰۰۰ عددی ۷۹۰,۰۰۰ ۷ روز کاری ثبت سفارش
۷ پوستر تحریر ۸۰ گرمی ۱۰۰۰ عددی A۳ یک رو فوری ۱۰۰۰ عددی ۵۴۰,۰۰۰ ۴ روز کاری ثبت سفارش
۸ پوستر تحریر ۸۰ گرمی ۱۰۰۰ عددی A۳ دو رو فوری ۱۰۰۰ عددی ۸۰۰,۰۰۰ ۴ روز کاری ثبت سفارش

لیست قیمت پوستر تحریر ۸۰ گرمی ۲۰۰۰ عددی

# مشخصات نوع کار قیمت(تومان) تحویل عملیات
۱ پوستر تحریر ۸۰ گرمی ۲۰۰۰ عددی ۶۰ در ۴۵ یک رو عادی ۲۰۰۰ عددی ۱,۷۰۲,۰۰۰ ۵ روز کاری ثبت سفارش
۲ پوستر تحریر ۸۰ گرمی ۲۰۰۰ عددی ۶۰ در ۴۵ یک رو فوری ۲۰۰۰ عددی ۱,۷۱۰,۰۰۰ ۳ روز کاری ثبت سفارش
۳ پوستر تحریر ۸۰ گرمی ۲۰۰۰ عددی ۵۰ در ۷۰ یک رو عادی ۲۰۰۰ عددی ۱,۹۲۰,۰۰۰ ۵ روز کاری ثبت سفارش
۴ پوستر تحریر ۸۰ گرمی ۲۰۰۰ عددی ۵۰ در ۷۰ یک رو فوری ۲۰۰۰ عددی ۱,۹۲۵,۰۰۰ ۳ روز کاری ثبت سفارش
۵ پوستر تحریر ۸۰ گرمی ۲۰۰۰ عددی A۳ یک رو عادی ۲۰۰۰ عددی ۸۴۰,۰۰۰ ۷ روز کاری ثبت سفارش
۶ پوستر تحریر ۸۰ گرمی ۲۰۰۰ عددی A۳ دو رو عادی ۲۰۰۰ عددی ۱,۱۰۹,۰۰۰ ۷ روز کاری ثبت سفارش
۷ پوستر تحریر ۸۰ گرمی ۲۰۰۰ عددی A۳ یک رو فوری ۲۰۰۰ عددی ۸۴۵,۰۰۰ ۴ روز کاری ثبت سفارش
۸ پوستر تحریر ۸۰ گرمی ۲۰۰۰ عددی A۳ دو رو فوری ۲۰۰۰ عددی ۱,۱۱۵,۰۰۰ ۴ روز کاری ثبت سفارش

لیست قیمت پوستر پوستر گلاسه ۱۲۰ گرم تیراژ ۱۰۰۰ عددی

# مشخصات نوع کار قیمت(تومان) تحویل عملیات
۱ پوستر پوستر گلاسه ۱۲۰ گرم تیراژ ۱۰۰۰ عددی سایز دو ورقی ( ۵۰ در ۷۰ ) یک رو عادی ۱۰۰۰ عددی ۹۹۵,۰۰۰ ۷ روز کاری ثبت سفارش
۲ پوستر پوستر گلاسه ۱۲۰ گرم تیراژ ۱۰۰۰ عددی سایز دو ورقی ( ۵۰ در ۷۰ ) یک رو فوری ۱۰۰۰ عددی ۱,۰۰۰,۰۰۰ ۲ روز کاری ثبت سفارش
۳ پوستر پوستر گلاسه ۱۲۰ گرم تیراژ ۱۰۰۰ عددی سایز ( ۶۰ در ۴۵ ) یک رو عادی ۱۰۰۰ عددی ۸۳۰,۰۰۰ ۷ روز کاری ثبت سفارش
۴ پوستر پوستر گلاسه ۱۲۰ گرم تیراژ ۱۰۰۰ عددی سایز ( ۶۰ در ۴۵ ) یک رو فوری ۱۰۰۰ عددی ۸۶۰,۰۰۰ ۲ روز کاری ثبت سفارش

لیست قیمت پوستر پوستر گلاسه ۱۲۰ گرم تیراژ ۲۰۰۰ عددی

# مشخصات نوع کار قیمت(تومان) تحویل عملیات
۱ پوستر پوستر گلاسه ۱۲۰ گرم تیراژ ۲۰۰۰ عددی سایز دو ورقی ( ۵۰ در ۷۰ ) یک رو عادی ۲۰۰۰ عددی ۱,۵۵۰,۰۰۰ ۷ روز کاری ثبت سفارش
۲ پوستر پوستر گلاسه ۱۲۰ گرم تیراژ ۲۰۰۰ عددی سایز دو ورقی ( ۵۰ در ۷۰ ) یک رو فوری ۲۰۰۰ عددی ۱,۶۰۰,۰۰۰ ۲ روز کاری ثبت سفارش
۳ پوستر پوستر گلاسه ۱۲۰ گرم تیراژ ۲۰۰۰ عددی سایز ( ۶۰ در ۴۵ ) یک رو عادی ۲۰۰۰ عددی ۱,۳۰۰,۰۰۰ ۷ روز کاری ثبت سفارش
۴ پوستر پوستر گلاسه ۱۲۰ گرم تیراژ ۲۰۰۰ عددی سایز ( ۶۰ در ۴۵ ) یک رو فوری ۲۰۰۰ عددی ۱,۳۵۰,۰۰۰ ۲ روز کاری ثبت سفارش

لیست قیمت پوستر پوستر گلاسه ۱۲۰ گرم تیراژ ۵۰۰۰ عددی

# مشخصات نوع کار قیمت(تومان) تحویل عملیات
۱ پوستر پوستر گلاسه ۱۲۰ گرم تیراژ ۵۰۰۰ عددی سایز دو ورقی ( ۵۰ در ۷۰ ) یک رو عادی ۵۰۰۰ عددی ۳,۲۳۰,۰۰۰ ۷ روز کاری ثبت سفارش
۲ پوستر پوستر گلاسه ۱۲۰ گرم تیراژ ۵۰۰۰ عددی سایز دو ورقی ( ۵۰ در ۷۰ ) یک رو فوری ۵۰۰۰ عددی ۳,۲۶۰,۰۰۰ ۲ روز کاری ثبت سفارش
۳ پوستر پوستر گلاسه ۱۲۰ گرم تیراژ ۵۰۰۰ عددی سایز ( ۶۰ در ۴۵ ) یک رو عادی ۵۰۰۰ عددی ۳,۰۰۰,۰۰۰ ۷ روز کاری ثبت سفارش
۴ پوستر پوستر گلاسه ۱۲۰ گرم تیراژ ۵۰۰۰ عددی سایز ( ۶۰ در ۴۵ ) یک رو فوری ۵۰۰۰ عددی ۳,۰۵۰,۰۰۰ ۲ روز کاری ثبت سفارش