آموزش سایت

1 -مرحله اول

 

2 - مرحله دوم

 

 

3 - مرحله سوم

 

 

4 - مرحله چهارم

 

5 - مرحله پنجم

 

 

6 - مرحله ششم

 

 

7 - مرحله هفت

 

 

8 - مرحله هشتم

 

 

9-مرحله نهم